Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2014

0002 5b1b 420

Wolves Nicholas Stevenson

Reposted frommilo317 milo317 vialoca-blueberry loca-blueberry

March 31 2014

seekerofflyingfoxes
8656 fe9c 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viascorpix scorpix

March 20 2014

seekerofflyingfoxes
2886 df0f 420
Reposted bykosmata kosmata

March 18 2014

1517 ed0e 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
3896 854a 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
seekerofflyingfoxes
Motywacjo, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił...
— sad but true

March 15 2014

seekerofflyingfoxes
4706 9bb0 420
seekerofflyingfoxes
9557 5b67 420
Reposted fromTeardrops Teardrops viascorpix scorpix
seekerofflyingfoxes
9550 46ed 420
Reposted fromTeardrops Teardrops viascorpix scorpix
seekerofflyingfoxes
1363 d6e1 420
t.co
Reposted fromgruetze gruetze viascorpix scorpix

March 13 2014

seekerofflyingfoxes
6338 6f32 420

March 07 2014

seekerofflyingfoxes
7815 26b4 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadezynwoltura dezynwoltura
seekerofflyingfoxes
2391 1b33 420
Reposted fromMuppet Muppet viaarabesqua arabesqua
seekerofflyingfoxes
4088 4d3c 420
Reposted fromb-eat-brains b-eat-brains viaarabesqua arabesqua
seekerofflyingfoxes

Słowa warte znajomości

1.A priori – z góry, bez zapoznania się z faktami. 2.Abiturient – maturzysta, kończący liceum. 3.Abnegacja – wyrzeczenie się czegoś; brak troski o swój wygląd. 4.Adherent – zwolennik, stronnik. 5.Adolescencja – wiek młodzieńczy. 6.Adwersarz – przeciwnik, oponent. 7.Ambiwalencja – jednoczesne przeżywanie przeciwnych uczuć i pragnień. 8.Antycypować – przewidywać, uprzedzać, przedwcześnie wykonywać. 9.Asumpt – okazja do czegoś, bodziec, pretekst. 10.Austeria – zajazd, oberża, karczma, gospoda. 11.Bigoteria – fałszywa pobożność, świętoszkowatość, dewocja. 12.Bukinista – antykwariusz uliczny, handlujący książkami i rycinami. 13.Defetyzm – brak wiary w zwycięstwo, przewidywanie porażki. 14.Delikt – czyn zakazany przez prawo. 15.Deprymować – wprawiać w stan zniechęcenia. 16.Dezawuować – kwestionować czyjeś prawo do jakichś działań. 17.Dyletantyzm – amatorstwo w jakiejś dziedzinie; powierzchowna znajomość wielu spraw. 18.Dyspensa – zwolnienie od jakichś przepisów prawa kościelnego. 19.Egzaltacja – przesadne, nienaturalne okazywanie uczuć. 20.Egzegeza – objaśnienie filologiczne tekstów, zwłaszcza biblijnych. 21.Egzemplifikować – przytaczać przykłady. 22.Ekslibris – znak na okładce książki z nazwiskiem właściciela. 23.Eksplikacja – objaśnienie znaczenia wyrazu lub zdania. 24.Ekspozytura – placówka, przedstawicielstwo jakiejś instytucji. 25.Ekstensywny – rozległy, obfity ilościowo, lecz ubogi jakościowo. 26.Eksternista – uczący się samodzielnie, zdający przewidziane egzaminy. 27.Elaborat – obszerny tekst, napisany bezbarwnie, nudny. 28.Emfaza – przesadna uczciwość wypowiedzi, afektacja. 29.Empiryczny – doświadczalny; oparty na doświadczeniu. 30.Ergo – a więc, a zatem. 31.Erudycja – wszechstronna wiedza, gruntowne wykształcenie. 32.Eskapizm – ucieczka, unikanie problemów. 33.Ex aequo – [wym. eks ekwo] – na równi, jednakowo, w równej mierze. 34.Fanfaronada – popisywanie się odwagą, bufonada. 35.Filister – człowiek o ciasnych poglądach, mieszczuch. 36.Fircyk – człowiek niepoważny, lekkouch, strojniś. 37.Garnie [wym. garni] – o potrawach: z przybraniem. 38.Harpagon – skąpiec, sknera, chciwiec, dusigrosz. 39.Imperatyw – nakaz, reguła, norma moralna. 40.Implikować – pociągać za sobą, powodować jakieś skutki. 41.Indolencja – niedołęstwo, bierność, zobojętnienie. 42.Indyferentyzm – obojętność wobec ważnych kwestii moralnych, społecznych. 43.Introspekcja – badanie własnych przeżyć psychicznych. 44.Item – również, także, tak samo. 45.Komunał – zdanie pozbawione istotnej treści, frazes, ogólnik. 46.Kontinuum – ciągły, uporządkowany zbiór nieskończonej liczby elementów. 47.Kosmopolityzm – przekonanie, że ojczyzną człowieka jest świat. 48.Kuriozum – zjawisko osobliwe, dziwaczne; rzecz niezwykła. 49.Lapsus – błąd, omyłka w wypowiedzi. 50.Makaronizm – obcy wyraz, zwrot w zdaniu w języku ojczystym. 51.Monotyp – jedyny gatunek lub przedstawiciel jakiegoś rodzaju. 52.Nolens volens – chcąc nie chcąc. 53.Nosce te ipsum – poznaj samego siebie. 54.Obstrukcja – opór przy użyciu dozwolonych metod. 55.Pandemonium – zamieszanie, chaos, bezład. 56.Pauperyzacja – ubożenie, złaszcza jakiejś grupy społecznej. 57.Propedeutyka – wstęp do jakiejś dziedziny wiedzy. 58.Protagonista – człowiek przodujący, walczący o coś; przywódca. 59.Purysta – człowiek dbający o poprawność i czystość języka. 60.Subsydiować – udzielać pomocy finansowej. 61.Synekura – dobrze płatne stanowisko niewymagające wysiłku. 62.Tremo – wysokie stojące lustro. 63.Utensylia – przedmioty do wykonywania czegoś, przybory.
Reposted fromlele lele viaarabesqua arabesqua

March 02 2014

seekerofflyingfoxes
seekerofflyingfoxes
5716 4b92 420
seekerofflyingfoxes

January 25 2014

seekerofflyingfoxes
6877 1468 420

December 20 2013

seekerofflyingfoxes
5256 ddb1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl